החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות

ניתן לצבור ולממש נק' מועדון באתר ניתן לשלם באמצעות BUYME
ניתן לצבור ולממש נק' מועדון באתר ניתן לשלם באמצעות BUYME

עגלת קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

יש לי חשבון באתר

או התחברי באמצעות

פעם ראשונה שלי כאן?

פתיחת חשבון

תקנון מועדון לקוחות

עמוד הבית > תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות “דונה ויקטוריה”

חברת מור קופר טכסטיל בע”מ = “להלן החברה”

טלפון: 08-9465092

דוא”ל: info@donnavictoria.co.il

כתובת: האלה 138, מושב כפר הנגיד

 

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות “דונה ויקטוריה” (להלן: “המועדון”). המועדון הוא מועדון הלקוחות של חברת מור קופר טכסטיל בע”מ (להלן: “את לבני נשים” או “החברה”) וינוהל על ידה.
 2. “דונה ויקטוריה” לבני נשים שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי “דונה ויקטוריה” לבני נשים, והוא בלבד.
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

הצטרפות וחברות במועדון

 1. כל אישה פרטית, אשר שילמה דמי הצטרפות, כהגדרתם להלן, מילאה טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמדה במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה והמחזיקה בכרטיס המועדון (להלן: “חבר מועדון”). למרות האמור ולמרות כל הוראה שעלולה להתפרש אחרת בתקנון זה, עובדות “דונה ויקטוריה” לבני נשים, לא תהיינה רשאיות להצטרף למועדון ולהיות חברות מועדון.
 2. בהצטרפותו למועדון, חברת המועדון מקבלת על עצמה את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של “דונה ויקטוריה” לבני נשים). לחברת מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 3. “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית לסרב לאשר את רישומה של לקוחה כחברה במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.
 4. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים, באחת מחנויות “דונה ויקטוריה” לבני נשים (או, בחנות האינטרנטית, באמצעות טופס פנייה באתר האינטרנט של “דונה ויקטוריה” לבני נשים). הלקוחה תמלא את פרטיה האישיים בטופס ההצטרפות, על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיונפק על ידי “דונה ויקטוריה” לבני נשים מעת לעת. טופס ההצטרפות עשוי להיות טופס קשיח או טופס מקוון בין בסלולר ובין בכתב, כפי שיהא מקובל ב”דונה ויקטוריה” לבני נשים מעת לעת.
 5. עלות ההצטרפות למועדון היא 30 ₪ (להלן: “דמי ההצטרפות”), אשר ישולמו במעמד מילוי טופס ההצטרפות (באמצעות כרטיס אשראי או במזומן בלבד). חברת המועדון תהא זכאית לפנות ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים, בכתב, ולבטל את הצטרפותה. במקרה כזה, “דונה ויקטוריה” לבני נשים תשיב לחברת המועדון את דמי ההצטרפות, ובלבד שבקשת הביטול, בכתב, תגיע ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ושחברת המועדון לא עשתה שימוש בכרטיס החבר ולא מימשה הטבה או נהנתה מהנחה כלשהי, המוענקת לחברות מועדון. ביטול החברות לאחר חלוף 14 יום או בכל מקרה של שימוש בכרטיס החבר, מימוש הטבה או הנחה, המוענקת לחברי מועדון – ימנע את השבת דמי ההצטרפות.
 6. ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים יש את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן להחליט על גביית תשלום שנתי לחידוש חברות במועדון ו/או לשנותו ו/או לבטלו, תמיד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. החל ממועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות החברות בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי “דונה ויקטוריה” לבני נשים או על ידי חברת המועדון.
 8. מובהר בזאת כי “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהיה רשאית לבטל את רישומה של חברת מועדון, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.
 9. קטינות, אשר גילן אינו עולה על 18 שנים, המבקשות להצטרף למועדון, יידעו את הוריהן או האפוטרופוסיות החוקיים שלהן בדבר הצטרפותן למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.

מסירת פרטים והסכמה לקבלת דברי פרסומת

 1. במסגרת ההצטרפות למועדון, תמסור הלקוחה פרטים אשר יתבקשו במסגרת טופס ההצטרפות למועדון. בעצם הצטרפותה למועדון ומסירת פרטיה האישיים ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים, בין אם חתמה המצטרפת על טופס הצטרפות ובין אם לאו:

15.1       מסכימה המצטרפת להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר מנוהל על ידי “דונה ויקטוריה” לבני נשים.

15.2       מסכימה המצטרפת לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת [כהגדרת המונח “דבר פרסומת” בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”)] באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא”ל.

15.3       מאשרת המצטרפת כי “דונה ויקטוריה” לבני נשים רשאית לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי “דונה ויקטוריה” לבני נשים בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של “דונה ויקטוריה” לבני נשים, וחברת המועדון מוותרת בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

 • מאשרת המצטרפת ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס למועדון.
 1. חברת המועדון תהא רשאית לשלוח הודעת סירוב (בדואר רשום לחברה, במייל ממוען לחברה או ב- SMS) לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב.
 2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית להציע לחברת המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.
 3. כמו כן “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חברת מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חברת המועדון ומספר תעודת הזהות שלה), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חברת המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי “דונה ויקטוריה” לבני נשים בלבד.
 4. “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי “דונה ויקטוריה” לבני נשים רלוונטיים.
 5. האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
 6. כל חברת מועדון תהא רשאית לבקש מ”דונה ויקטוריה” לבני נשים, בכתב, כי המידע הקיים לגביה יימחק ממאגר המידע של “דונה ויקטוריה” לבני נשים ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו”ב. כמו כן, תהא חברת המועדון רשאית לבקש מ”דונה ויקטוריה” לבני נשים להסיר את שמה מרשימת הדיוור הישיר של המועדון. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: office@at4u.co.il; או לכתובת הרשומה של “דונה ויקטוריה” לבני נשים. “דונה ויקטוריה” לבני נשים תעשה כן לבקשת חברת המועדון, שתישלח ל”דונה ויקטוריה” לבני נשים בכתב, זמן סביר לאחר קבלת הבקשה במשרדי “דונה ויקטוריה” לבני נשים. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת.
 7. יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חברת המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חברת המועדון בלבד; והיא מוותרת על כל טענה כלפי “דונה ויקטוריה” לבני נשים ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנה, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילאה בטופס ההצטרפות.
   

מימוש וצבירת נקודות במועדון “את” משלנו

 1. בפרק זה:

23.1                “רכישה עם נקודות”, משמע רכישה באחת מחנויות רשת “דונה ויקטוריה” לבני נשים כולל חנות האינטרנט, שבוצעה לאחר ה-1.1.2015, במזומן, בכרטיס אשראי, או בהמחאה בלבד, ובלבד שבטרם הרכישה, הועבר בקופת החנות כרטיס מועדון תקף של חברת המועדון והוצגה על ידה תעודה מזהה שלה או מצאו אותה עפ”י ת.ז או טלפון במאגר הלקוחות ואושר כי המועדון בתוקף.

23.2                “נקודות זכות” משמען הנקודות שיעמדו לזכות חברת מועדון בגין רכישה, כמפורט בפרק זה להלן.

23.3                “החודש הקובע” משמעו החודש הקלנדרי שבו הצטרפה חברת המועדון למועדון הלקוחות.

23.4                “שנת צבירה” משמעה שנה שלמה מיום רכישת כרטיס חבר ועד אותו תאריך בשנה שלאחריה.

 1. חברת מועדון שביצעה רכישה, תהיה זכאית לצבור נקודות זכות בסכום השווה לחמישה אחוזים (3%) מסכום הרכישה [דהיינו, רכישה בסך 100 ₪ תזכה ב-3 נקודות; רכישה ב-200 ₪ תזכה ב-6 נקודות]. כל נקודה שווה 1 ש”ח
 2. נקודות הזכות שתצטברנה במהלך שנת צבירה פלונית, תהיינה בתוקף עד תום אותה שנת צבירה בלבד; והן תימחקנה בתום שנת הצבירה הרלוונטית. למען הסר ספק, מובהר שסכום נקודות הזכות שתעמודנה לזכות חברת מועדון בכל תחילת שנת צבירה יהיה אפס (0) וכי צבירת הנקודות תחל מחדש בכל שנת צבירה- שנת הצבירה היא עפ”י רוב סוף השנה האזרחית או סוף חודש ינואר ובמכל מקרה “דונה ויקטוריה” לבני נשים תקבע בלעדית את המועד.
 3. חברת מועדון שתצבור במהלך שנת צבירה פלונית, נקודות זכות בתוקף (בגין רכישה/ות מזכות), תהיה זכאית לממש את נקודות הזכות שנצברו לרשותה לצורך רכישת מוצרי “דונה ויקטוריה” לבני נשים בחנויות רשת “דונה ויקטוריה” לבני נשים ועם מימוש נקודות הזכות כאמור, תימחקנה הנקודות שמומשו.
 4. יודגש כי מימוש הנקודות יכול להיעשות רק בחצי מערך הקניה, [לדוגמא אם יש לחברת מועדון 40 נקודות היא תוכל לממש אותן רק בקניה מעל 80 ₪.]
 5. יצוין כי על פרוטזות לכרותות שד לא יתנו נקודות, לא צבירה ולא מימוש נקודות.
 6. נקודות הזכות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לאיחוד בין מספר חברי מועדון; הן ניתנות למימוש עד למועד שבו הן תימחקנה, בהתאם להוראות תקנון זה; והן אינן ניתנות להמרה (למעט מימוש כאמור בתקנון זה).
 7. “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית לשנות מעת לעת את מספר נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון בגין כל רכישה (להגדיל או להקטין), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.
 8. מובהר שחברות מועדון יזכו לנקודות זכות על בסיס מחיר הרכישה (התשלום) בפועל. “דונה ויקטוריה” לבני נשים שומרת לעצמה את הזכות לבטל כפל הנחות, צבירת נקודות זכות בגין רכישות במסגרת מבצעים ו/או בסוף עונה, לפי שיקול דעתה. כן תהיה “דונה ויקטוריה” לבני נשים רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במועדים מסוימים או ביחס למוצרים מסוימים או ביחס למבצעים מסוימים – והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. למרות כל האמור בתקנון זה, לא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במכירות ו/או במבצעים המשקפים, במישרין או בעקיפין, הנחה של 50% או יותר ממחיר המוצר/ים הרלוונטי/ים [ביחס למחיר המחירון (“מק”ט”) של המוצר/ים הרלוונטי/ים], אלא אם תציין “דונה ויקטוריה” לבני נשים אחרת במפורש.

למען הזהירות מובהר, כי “מבצעי סל” אשר משמעותם היא הנחה בפועל של 50% או יותר ממחיר סל המוצרים, ייחשבו אף הם כמבצעים או מכירות שלא ניתן לממש בהם נקודות. “מבצעי סל” – מבצעים שאינם מתייחסים למוצר יחיד, לרבות מבצעי 1+1, 2+1 וכיו”ב, וכן מבצעי קנה בסכום X ושלם סכום Y (למשל, קנה ב-500 ₪ ושלם 250 ₪) וכיו”ב.

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של “דונה ויקטוריה” לבני נשים להגביל מימוש נקודות גם במבצעים ו/או במכירות מסוג אחר, בהם ההנחה נמוכה יותר מ-50% ממחיר המוצר/ים הרלוונטי/ים כאמור; והיא תהיה רשאית לעשות כן בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. עם פקיעת או ביטול חברותו של חברת מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתה, אם נצברו, מבלי ש”דונה ויקטוריה” לבני נשים תידרש להודיע על כך, ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו. כמו כן, “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו “דונה ויקטוריה” לבני נשים תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בכרטיס המועדון.
 2. מובהר כי צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהעברת כרטיס מועדון תקף של חברת המועדון בקופה לפני הרכישה הרלוונטית ולהצגת תעודה מזהה.

הטבות נוספות לחברות מועדון

 1. כל לקוחה חדשה שהצטרפה למועדון הלקוחות, תהיה זכאית לקבל, במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות ובכפוף לאישורה של “דונה ויקטוריה” לבני נשים להצטרפותה למועדון, קופון הטבה בסך 40 ₪ (מותנה ברכישה מינ’ 80 ₪) למימוש במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות בלבד, בחנויות הרשת.
 2. חברות המועדון יהיו זכאיות, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות המוענקות להן בכל חנויות רשת “דונה ויקטוריה” לבני נשים (כולל אתר האינטרנט של החברה), אלא אם צוין אחרת על ידי “דונה ויקטוריה” לבני נשים במסגרת תקנון זה ו/או בכל פרסום אחר שתפרסם “את” לבני נשים, בכל דרך שהיא, מעת לעת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן לממש את הטבות המועדון בחנויות מסוימות של הרשת ו/או כי ניתן לממש הטבות בחנויות מסוימות בלבד – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהא רשאית לקבוע כי הטבות תיתנה לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג מסוים של חברי מועדון; וכן לקבוע שמבצעים מסוימים ו/או הנחות מסוימות יינתנו לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג של חברי מועדון ו/או בחנות מסוימת הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של “דונה ויקטוריה” לבני נשים ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא “דונה ויקטוריה” לבני נשים רלוונטי. מובהר כי לא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד “דונה ויקטוריה” לבני נשים בשל כך.

כרטיס חבר מועדון

 1. חברת מועדון אשר מילאה את פרטיה כאמור לעיל ואשר שילמה את דמי ההצטרפות, תקבל כרטיס חבר מועדון, הכולל מספר חבר. למרות האמור, יתכן ששיטת ההצטרפות תשתנה כך שבמקום כרטיס מועדון פיזי, תקבל חברת המועדון מספר מזהה, ומספר זה ייחשב, לצורכי תקנון זה, כ”כרטיס מועדון”.

כרטיס המועדון יונפק לחברת המועדון במעמד ההצטרפות בחנות בה בחרה להצטרף או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של “דונה ויקטוריה” לבני נשים.

 1. כרטיס חבר המועדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה (הכרטיס עצמו ו/או ההטבות הנובעות מהחברות במועדון). “דונה ויקטוריה” לבני נשים תהיה רשאית לבטל את חברותה של חברת מועדון ולהפקיע ממנה כל זכות הנובעת מחברותה במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בכרטיס המועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה.
 2. שימוש בכרטיס החבר ייעשה על ידי חברת המועדון לה שייך הכרטיס בלבד ובמעמד הקנייה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעלת הכרטיס.

שונות

 1. החברה תהא רשאית למסור הודעות לחברת מועדון ו/או לחברות מועדון ו/או לכלל חברות המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאי המועדון, בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברות המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות או שינוי בתנאי המועדון, אם יהיו, או למסור כל הודעה אחרת, לרבות לא באחת מהדרכים המפורטות לעיל או בכלל. אין באמור כדי  לגרוע מהוראות כל דין ספציפי וקוגנטי שמתייחס ו/או שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיש.
 2. כל פעולה של המועדון או של “דונה ויקטוריה” לבני נשים לטובת הלקוחה בניגוד לאמור בתקנון היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.
 3. הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של “דונה ויקטוריה” לבני נשים. במידה ותהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל “דונה ויקטוריה” לבני נשים לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברות המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 4. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון נקבה. האמור בו בלשון נקבה נכון גם בלשון זכר.
 5. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים ברחובות.

 

דונה ויקטוריה לבני נשים

מור קופר טכסטיל בע”מ

לתוכן המרכזיפתיחת תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

נגישות